Algemene voorwaarden

1. Betaling: behoudens formele schriftelijke afwijking zijn de facturen van DPS BVBA onmiddellijk en zonder disconto betaalbaar en mogen betalingen in geen geval geweigerd worden door de klant om reden van beweerde gebreken in goederen en/of prestaties. Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een eerste gratis herinnering verzonden. Bij niet-betaling zal voor elke bijkomende herinnering een aanmaankost aangerekend worden van 7,50€ + de actuele geldende verzending kost. Vanaf een tweede herinnering zullen een schade beding en interesten toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek economisch Recht als volgt: verwijlinteresten conform de referentie-interestvoet zoals bedoeld in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met 8 %. Een forfaitaire vergoeding aan: 20€ als het verschuldigde saldo lager ligt dan of gelijk is aan 150€. 30€ vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf van 150,01€ en 500€ als het verschuldigde bedrag tussen 150,01€ en 500€ is, en 65€ vermeerderd met 5% als het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01€ met een maximum van 2000€ als het verschuldigde saldo meer dan 500€ bedraagt.  Zelfs voor het geval de verkoop of het gepresteerde werk onder voorwaarde is afgesloten, behoudt DPS BVBA zich het recht voor om te verzenden tegen rembours of om vooruitbetaling te vorderen. De facturen van DPS BVBA zijn betaalbaar te Antwerpen. De schikkingen, wissels, acceptaties en waarden of postkwijtschriften brengen geen vernieuwing noch afwijking van deze clausules met zich mee, welke ook de wijze van verzending moge wezen. Wanneer de klant het eens is met een opgemaakt bestek of offerte, dient onmiddellijk een voorschot van 1/3 op de begrote prijs te worden betaald na ontvangst van een desbetreffende voorschotfactuur.

2. Klachten en aansprakelijkheid: Iedere klacht is slechts ontvankelijk voor zover ze aan DPS BVBA schriftelijk wordt overgemaakt binnen de 8 dagen na de dag van ondertekening van de servicebon of leveringsbon of na de dag dat deze had moeten worden ondertekend. Eens deze termijn verstreken worden de geleverde goederen en prestaties onweerlegbaar geacht definitief aanvaard te zijn, wat iedere mogelijkheid tot latere klacht uitsluit. Ingeval van terechte klacht behoudt DPS BVBA zich het recht voor om te kiezen tussen ofwel betaling van een billijke schadevergoeding, hoogstens gelijk aan het totaal van de gefactureerde prijs voor het onroerend goed of de betrokken prestatie ofwel kosteloze vervanging van het betrokken goed of de betrokken prestatie, doch wat het gebrekkige goed betreft na terugzending door de klant aan DPS BVBA van het gebrekkige goed in originele toestand, dit alles ter uitsluiting van om het even welke andere vergoeding (bv.vergoeding van indirecte schade, vergoeding voor de eventuele vertraging, vergoeding voor schade aan andere goederen dan deze die door DPS BVBA geleverd of geïnstalleerd werden,…). Deze bepaling doet geen afbreuk aan de leverancierswaarborg zoals in 7. bepaald. Voor iedere eventuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van DPS BVBA en/of haar zaakvoerders en/of haar werknemers of medewerkers wegens ongevallen aan personen en of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsook voor iedere vraag tot vergoeding van bedrijfsschade (b.v. verliezen, vertraging,..) geldt een volledige exoneratie in het voordeel van DPS BVBA. De geleverde koopwaar en geleverde prestaties worden door de klant aangewend en gebruikt op eigen gevaar en risico zonder enig mogelijk verhaal tegen DPS BVBA uit welke hoofde ook. Klachten geven de klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of ten dele na te laten of uit te stellen.

3. Eigendomsoverdracht: De goederen blijven de eigendom van DPS BVBA tot alle facturen in verband met een bestelling (inclusief deze die geen betrekking hebben op deze goederen zelf) geheel zijn betaald. Voordien mag er niet ten gunste van derden over beschikt worden bijvoorbeeld ten titel van pand of waarborg. DPS BVBA is gerechtigd om bij gebreke aan betaling deze goederen terug te halen, zelf indien deze reeds geïncorporeerd zijn en/of onroerend door bestemming zijn geworden. In zulk geval geld geen recht van natrekking in hoofde van de klant.

4. Overmacht en belemmeringen: Indien de fabriek of leverancier van wie DPS BVBA goederen betrekken, door welke oorzaak ook ingebreke blijft te leveren of niet tijdig noch correct levert, zijn wij jegens de klant niet aansprakelijk. Ieder geval van heirkracht in het algemeen, zoals staking, onlusten, terroristische aanslagen, mobilisatie, overheidsmaatregelen, stilstand van het spoor- en watervervoer, verhindering van het vervoer, vertraging in aanvoer, vorst, brand e.a. geeft DPS BVBA het recht de uitvoering van het contract of bestelling te schorsen of zelfs geheel of ten dele te eenzijdig te beëindigen zonder verplichting tot schadevergoeding. DPS BVBA behoudt eveneens het recht om de overeenkomst te ontbinden lastens de klant in geval van wijziging in de feitelijke of juridische toestand van de klant: overlijden, ontzetting, collocatie of andere bekwaamheidsbeperking, kennelijk onvermogen, aanvraag tot of toekenning van WCO, faillissement, publicatie van protest, ontbinding, fusie, splitsing of wijziging van vennootschap, enz. In zulk geval heeft DPS BVBA recht op schadevergoeding zoals voorzien in

5. Gevolgen van wanprestatie van de klant: Bij niet-naleving door de klant van enige van zijn plichten, is DPS BVBA zonder voorafgaande ingebrekestelling van de klant gerechtigd om de overeenkomst lastens de klant geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, dit naar vrije keuze van DPS BVBA. De minste fout van de klant volstaat, zonder dat DPS BVBA de zwaarwichtigheid van deze fout moet bewijzen, ook niet indien DPS BVBA opteert voor ontbinding. In elk van deze gevallen, opschorting of ontbinding , is DPS BVBA gerechtigd schadevergoeding te bekomen voor alle door DPS BVBA te bewijzen schade door deze opschorting of ontbinding, waarbij evenwel wordt overeengekomen dat DPS BVBA zonder verplicht te zijn het bewijs van deze schade te leveren, minimale gerechtigd is op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de prijs van de totale bestelling /de totale overeenkomst. Ingeval van opschorting geldt ook de verlenging van de leveringstermijn zoals in 8.

6. Zekerheidsstelling: DPS BVBA is ten alle tijde gerechtigd alvorens de goederen af te leveren en/of de prestaties aan te vangen, voort te zetten en/of af te werken, een bankwaarborg van een in België gerenommeerde bank of een hypothecaire zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de klant te eisen, ongeacht de betalingsvoorwaarden die werden overeengekomen. Zolang de klant aan deze waarborgverplichting niet heeft voldaan is DPS BVBA niet tot enige (verdere) levering of (verdere) prestatie verplicht.

7. Leverancierswaarborg: Als enige waarborg geldt de waarborg van de leverancier van de gebruikte goederen (materialen), dit binnen de termijnen en voorwaarden van deze leverancierswaarborg. Werkloon en verplaatsingskosten vallen nooit onder deze waarborg. De waarborg telt enkel voor de door DPS BVBA geplaatste materialen. Materialen welke niet door ons geplaatst zijn vallen buiten deze waarborg. Deze leverancierswaarborg kan door de klant enkel maar worden ingeroepen inzover DPS BVBA zelf gerechtigd en in de juridische en feitelijke mogelijkheid is om zich ten behoeve van de klant te beroepen op deze leverancierswaarborg (b.v. niet meer als de leverancier failliet zou zijn).

8. Leveringstermijn: De opgegeven leveringstermijn is oriënterend en bindt DPS BVBA niet. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling heeft de klant geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de bestelling of de overeenkomst wegens vertraging in de levering onder welke vorm ook. Ingeval van opschorting van de (uitvoering van de overeenkomst zoals bedoeld in 5. Zal de leveringstermijn in alle geval verlengd worden met het aantal dagen van deze opschorting, te vermeerderen met twee maanden voor (hernieuwede) bestellingen en heropstart mogelijk te maken.

9. Verplichtingen van de klant: De klant is verplicht om:

  • Indien DPS BVBA moet installeren duidelijke en correcte uitvoeringsplannen, inclusief de relevante bepalingen uit het lastenboek, voorafgaandelijk aan de bestelling of ten laatste voorafgaandelijk aan de aanvang van de werken te verschaffen; indien dit niet zou gebeuren, is dit een tekortkomingen die enkel kan worden toegerekend aan de klant, die exclusief instaat voor alle gevolgen en het ontbreken ervan;
  • Indien DPS BVBA moet onderhouden en/of herstellingen uitvoeren, duidelijke en correcte as-build-plannen, voorafgaandelijk aan de bestelling of ten laatste voorafgaandelijk aan de aanvang van de werken te verschaffen; indien dit niet zou gebeuren, is dit een tekortkomingen die enkel kan worden toegekend aan de klant, die exclusief instaat voor alle gevolgen van het ontbreken ervan;
  • alle plannen en voorzieningen te treffen opdat er door DPS BVBA efficiënt en ononderbroken kan worden gewerkt (bv ervoor zorgen dat de lokalen en ruimtes waarin moet worden gewerkt, regendicht en verwarmd zijn, de aanwezigheid van een geaarde en werkende elektriciteitsinstallatie met aansluitingsmogelijkheid in de nabijheid waar er gewerkt moet worden, een werkende liftinstallatie indien er meer dan vijf verdiepingen zijn, de afwezigheid van hindernissen ter hoogte van de plaatsen waar er moet gewerkt worden, enz..)
  • ervoor te zorgen dat de klant en derden (bv. andere aannemers,…) de goederen en prestaties van DPS BVBA zullen respecteren (het risico gaat trouwens over op de klant vanaf de dag van de onderneming van de servicebon of leveringsbon of vanaf de dag dat deze had moeten worden ondertekend);
  • alle veiligheidsvoorschriften te respecteren, met tijdige en constante inschakeling van een veiligheidscoördinator inzover dit door de wetgeving is voorgeschreven;
  • op eerste vraag van DPS BVBA ofwel zelf ofwel via een lasthebber de servicebon of leveringbon te ondertekenen;

10. Overeenkomsten met particulieren en niet handelaars: In geval de medecontractant een niet handelaar is zal een schadevergoeding verschuldigd zijn bij het ingebreke blijven van DPS BVBA ten belope van 10% van de prijs van de totale bestelling/ de totale overeenkomst met een miniumum van 25 €.

11. Bevoegdheid en rechtspleging: Ingeval van procedure is het Belgische recht van toepassing en zijn de Rechtbanken van Antwerpen exclusief territoriaal bevoegd, behoudens de mogelijkheid voor DPS BVBA om, naar vrije keuze van DPS BVBA , het geschil voor de rechtbank van de woonplaats/zetel van de verweerder of voor de rechtbank van de plaats waar de bestelling werd of moest worden uitgevoerd (b.v. plaats van de ligging van het gebouw) te brengen. Arbitrage is te allen tijde uitgesloten, zelfs indien zulks vermeld wordt in een contract tussen de klant en zijn eventuele opdrachtgever.